Verandering en verbreding

Verandering & verbreding

Het bibliotheeknetwerk staat voor de uitdaging om de klassieke uitleenfunctie te veranderen en effectiever en efficiënter in te richten (‘verandering’), om tijd en geld te kunnen inzetten op nieuwe klantbehoeften en op de maatschappelijk-educatieve functie van de bibliotheek (‘verbreding’).

Dat vergt digitalisering en innovatie in onder meer de werkprocessen en ondersteunende systemen, de logistiek, marketing en de wijze van collectioneren. Uitgangspunt hierbij is te focussen op de waarde voor de klant. De verbreding krijgt vorm door innovaties in samenwerking met partners op terreinen als cultuur, erfgoed, sociaal domein en educatie.

Uitdagingen zijn er voor de bibliotheken in het zoeken naar lokale verbindingen tussen het digitale en het fysieke en in het verbinden van mensen, kennis en informatie: co-productie en co creatie.

Ambitie

Door permanent te innoveren (en te digitaliseren) wil het bibliotheeknetwerk de uitleenfunctie effectiever en efficiënter organiseren én wil het bibliotheeknetwerk nieuwe (bedrijfs)modellen ontwikkelen en nieuw aanbod ontwikkelen en uittesten die kunnen bijdragen aan een vitaal en dekkend netwerk van bibliotheekvoorzieningen. Via die weg kunnen middelen worden vrijgespeeld om de maatschappelijk-educatieve functie van de bibliotheek verder uit te bouwen en tijd en geld in te zetten op de nieuwe klantbehoeften.

Het netwerk van bibliotheekvoorzieningen is een autoriteit op het gebied van informatie: fysieke en digitale bronnen. Het uitlenen van boeken en andere materialen, of ze nu fysiek of digitaal zijn, is en blijft een belangrijke taak van bibliotheken. Dat neemt niet weg dat de bibliotheek veel meer is dan een ruimte die wordt opengesteld om een collectie uit te lenen. De bibliotheek heeft een brede functie. Dat wordt bevestigd in de beschrijving van de vijf kernfuncties van bibliotheekvoorzieningen in de Wsob en in de toenemende behoefte aan de maatschappelijk educatieve rol die bibliotheken kunnen innemen het lokale speelveld.

Innovaties

Innovaties van het bibliotheeknetwerk binnen deze prioriteit zijn er bijvoorbeeld op gericht om:

  • De klassieke uitleenfunctie effectiever en efficiënter in te richten en te organiseren.
  • Nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen en uit te testen die bijdragen aan een vitaal en dekkend netwerk van bibliotheekvoorzieningen.
  • Lokale verbindingen tussen het fysieke en digitale domein te ontwikkelen en verbindingen van mensen met kennis, met de collectie en met elkaar.
  • Vanuit de kerntaken vorm te geven aan de samenwerking met partners op aanpalende domeinen als cultuur, erfgoed en educatie en de rol van de bibliotheek als ondersteuner van gemeentelijk beleid te versterken.
Openbaar Bibliotheek

Sneller innoveren met HR-netwerk

Door je bij het HR-netwerk voor bibliotheken aan te sluiten kun je vragen over H...
Lees verder >

Lerend Netwerk van start

Op 10 april gaat de eerste lichting van het Lerend Netwerk van start. In dit Ler...
Lees verder >