Participatie Zelfredzaamheid

Participatie & zelfredzaamheid

Met verschillende organisaties op gebied van onderwijs, werk, zorg en welzijn werken we samen om (digitale) geletterdheid te stimuleren en te verbeteren. Ook hebben bibliotheken een rol in het verzorgen van aanbod voor mensen met een leesbeperking.

Bibliotheken een spelen een belangrijke rol in het bevorderen van sociale cohesie door hun laagdrempelige ontmoetingsfunctie, zowel in de stedelijke als de plattelandsomgeving.  Bibliotheken zijn in dorpen en wijken vaak de enige voor een breed publiek toegankelijke voorziening.

Door burgers te helpen om zelfredzamer te worden en te participeren kunnen bibliotheken een directe bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten in het sociale domein staan.

Ambitie

Door permanent te innoveren wil het bibliotheeknetwerk een aantoonbare bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van burgers die niet over voldoende vaardigheden beschikken om goed te kunnen meekomen in de maatschappij of die een leesbeperking hebben.

Het bibliotheeknetwerk helpt, in afstemming en samenwerking met andere organisaties, deze burgers hun vaardigheden (basisvaardigheden zoals taalvaardigheid, leesvaardigheid, digitale vaardigheid) te ontwikkelen, sociale cohesie te bevorderen en ongelijke kansen en segregatie tegen te gaan en levert daarmee een bijdrage aan het vergroten van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek en het realiseren van de geformuleerde doelen in Tel mee met Taal en de Leescoalitie.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1,3 miljoen Nederlandse volwassenen laaggeletterd zijn. Zij hebben moeite mee te komen in de maatschappij en lopen tegen tal van problemen aan in het dagelijks leven. Voor hen is het bijvoorbeeld moeilijker om een baan te vinden of te houden (in het geval op hun werk mondelinge instructies worden vervangen door schriftelijke werkinstructies) en voor hun eigen gezondheid te zorgen (omdat ze bijsluiters of doseringsinstructies van medicijnen niet kunnen lezen).

Daarnaast blijken ongeveer 840.000 Nederlanders nog niet vaardig genoeg te zijn om online zaken met de overheid te regelen (of hebben ze de middelen er niet voor), terwijl overheidsinstanties steeds vaker digitaal gaan communiceren met burgers. Ruim 300.000 mensen in Nederland hebben een visuele beperking en daardoor moeite met geschreven en gedrukte tekst, naast mensen met andere leesbeperkingen als gevolg van bijvoorbeeld dyslexie en mensen voor wie Nederlands een tweede taal is.

Bibliotheken kunnen deze doelgroepen helpen om hun vaardigheden te ontwikkelen. Daarmee kunnen achterstanden worden verkleind en ongelijke kansen en segregatie worden tegengegaan. Veel bibliotheken doen dat ook al door – in samenwerking met andere organisaties – cursussen aan te bieden of door burgers gericht door te verwijzen naar andere organisaties, bijvoorbeeld via de (Digi)Taalpunten van bibliotheken.

Innovaties

Innovaties binnen deze prioriteit zijn er bijvoorbeeld op gericht om:

  • Burgers die tot de doelgroep behoren in toenemende mate te bereiken (outreach).
  • Het aanbod (trainingen en cursussen) in samenwerking met anderen te blijven vernieuwen zodat goed wordt ingespeeld op de (veranderende) vraag van de burgers.
  • Allianties en samenwerkingen aan te gaan met de belangrijkste spelers in het sociale domein, op alle niveaus in het bibliotheeknetwerk.

Afspraken op landelijk niveau kunnen bibliotheken helpen om lokaal een krachtige rol te vervullen. Een voorbeeld hiervan is de landelijke afspraak met de Belastingdienst over hulp bij aangifte.

Dag van de Basisvaardigheden groot succes!

Hoe kunnen bibliotheken samen met de gemeente en lokale partners meer mensen met...
Lees verder >