Jeugd & Onderwijs

Jeugd & Onderwijs

Samen met ouders, het onderwijs, de Bibliotheek en andere organisaties zetten we ons in voor het leesplezier, leesvaardigheid en digitale geletterdheid van kinderen in de doorgaande lijn van 0 tot 18 jaar.

Kinderen en jeugd zijn een belangrijke doelgroep voor bibliotheken. Door een doorlopende lees- en leerlijn te bieden voor 0-18 jaar wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterdheid op latere leeftijd.

Het onderwijs is daarbij voor bibliotheken een zeer belangrijke samenwerkingspartner. De Wsob bevestigt het belang van de relatie met het onderwijs ook expliciet: het ondersteunen van onderwijs is een verplichte taak voor alle deelnemers in het netwerk.

Ambitie

Door permanent te innoveren wil het bibliotheeknetwerk een aantoonbare bijdrage leveren aan:

  • het stimuleren van lezen, bevorderen van leesplezier en het versterken van 21st century skills,
  • de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren,
  • het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterdheid op latere leeftijd,
  • het creëren van de bibliotheek als plek waar kinderen en jeugd graag verblijven om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen.

Op die wijze levert het bibliotheeknetwerk een bijdrage aan het realiseren van de doelen die in het Actieprogramma Tel mee met Taal en in de Ambitie-agenda van de Leescoalitie zijn geformuleerd, aan het bereiken van digitale ambities die de KB in haar beleidsplan heeft genoemd en aan het bevorderen van gelijke kansen.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat de uitdaging bij de doelgroep kinderen en jongeren groot is. Ongeveer 8% van de kinderen verlaat de basisschool (eind groep 8) met een taalachterstand.

Ander onderzoek wijst erop dat onder 15-jarigen de laaggeletterdheid ongeveer 14% is.Voor veel jeugd blijkt het interpreteren van informatiebronnen ingewikkeld.

Slechts 30 procent van de tweedejaars leerlingen in het voortgezet onderwijs is in staat zelfstandig een computer te gebruiken als instrument om informatie mee te verzamelen en te beheren. Vooral leerlingen in het vmbo en het praktijkonderwijs presteren op dat punt onvoldoende.

Innovaties

Innovaties van het bibliotheeknetwerk binnen deze prioriteit zijn er bijvoorbeeld op gericht om:

  • Bij kinderen en jongeren lezen te stimuleren, leesplezier te bevorderen en de zogenaamde 21st century skills17 te versterken.
  • Programma’s voor taalontwikkeling, leesbevordering, mediawijsheid19 en de doorlopende lees- en leerlijn voor 0-18 jarigen in samenwerking met het onderwijs door te ontwikkelen en continu te verbeteren.
  • Bibliotheken een plek te laten zijn waar kinderen en jongeren graag verblijven om kennis op te doen en om hun vaardigheden te ontwikkelen.

Meer informatie over Jeugd & Onderwijs:

Boudewijn van der Lecq

b.vanderlecq@cubiss.nl

Programmamanager Educatie