Effectmeting

De themagroep Effectmeting heeft een verbinding gelegd met twee andere programma’s die landelijk aan de slag zijn met effectmeting:

  • Programma Meten Maatschappelijke Opbrengsten
  • Proeftuin Meervoudige Verantwoording

De themagroep Effectmeting sluit zich bij deze projecten aan en zet vooral in op het delen van de ontwikkelde expertise.

De activiteiten van de themagroep zijn gericht zijn op verbreding en verankering van de samenwerking en kennisdeling. We willen met elkaar:

  • ervaringen delen, in bijeenkomsten en online;
  • vraagbundeling & articulatie ten aanzien van onder andere het instrumentarium realiseren;
  • een online en offline community inrichten via biebtobieb.nl, bijeenkomsten, sub-site BOP.

Bibliotheken worden door deze activiteiten geïnformeerd en gefaciliteerd rondom de ontwikkeling van instrumenten en aanpak voor lokale effectmeting. Door uitwisseling kun je van elkaar leren, maar ook sneller verbeteringen doorvoeren in het bestaande instrumentarium. Bibliotheken kunnen met de ontwikkelde instrumenten de directe effecten van hun activiteiten meten en communiceren naar lokale stakeholders en subsidiënten.

Meer informatie over Effectmeting?

Edwin van der Zalm

edwin@vanderzalm.pro