Lodewijk Ascher

Het Ministerie van OCW gaat  het netwerk van openbare bibliotheken versterken, met name in kleine kernen. De Tweede Kamer heeft daar via de motie Asscher om gevraagd  vanuit de ambitie dat iedereen toegang moet kunnen hebben tot de openbare bibliotheek.

Aan Stichting SPN, het samenwerkingsverband van provinciale ondersteuningsinstellingen, is gevraagd om een inventarisatie te maken van gemeenten/gebieden waar het bibliotheeknetwerk te dun is geworden en waar  tijdelijke ondersteuning kansrijk zou kunnen zijn. Voor de periode 2019-2021 is een jaarlijks bedrag van € 1 mln. beschikbaar.

Voorwaarden
Voorwaarden voor het verstrekken van een tijdelijke stimuleringssubsidie zijn:

  • Een meerjarig gemeentelijk plan voor het opzetten van een bibliotheeklocatie, tenminste voor de lopende raadsperiode.

  • De bijdrage wordt alleen verstrekt, als daadwerkelijk een bibliotheekvestiging tot stand komt of sluiting heroverwogen wordt. Dit hoeft geen op zichzelf staande vestiging te zijn. Een vestiging kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van een multifunctionele accommodatie.

  • Er wordt uitgegaan van voorzieningen conform de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

  • Van de provincie en gemeente wordt een bestuurlijk commitment gevraagd, bij voorkeur blijkend uit een eigen aandeel in de kosten.

  • De regeling kan aansluiten bij het bestaande BZK-beleid ten aanzien van krimpregio’s/ anticipeerregio’s.

  • Er worden geen nieuwe bibliotheekorganisaties opgericht. De dienstverlening wordt geleverd door een bestaande regionale bibliotheekorganisatie.

Procedure
Op basis van de inventarisatie van de SPN zal een onafhankelijke verkenner in gesprek gaan met de gemeenten en bibliotheekorganisaties die mogelijk voor een bijdrage in aanmerking komen.

Na deze inventarisatie kunnen gemeenten/bibliotheken die interesse hebben een plan indienen bij OCW.

Planning
De planning is erop gericht om voor de zomer van 2019 te komen tot een selectie van initiatieven die in aanmerking komen voor een bijdrage.

Meer informatie en aanmelding
Belangstellende gemeenten/bibliotheken kunnen zich tot 13 april aanmelden bij de beleidssecretaris van de SPN, Henk Pilon: H.Pilon@biblionetgroningen.nl

 

Foto: Rijksoverheid